Hỗ trợ các Dược sĩ tạo ra mặt hàng sức khỏe để phụng sự xã hội là phương châm mà La Terre FranceCEO Nguyễn Trúc Phương theo đuổi từ ngày đầu mới thành lập cho đến nay, và cũng là nơi tiên phong hỗ trợ các dược sĩ tạo ra mặt hàng sức khỏe chỉ với 45 triệu đồng.