Với sự tin tưởng hợp tác của đối tác, các sản phẩm của nhà máy La Terre France đã có cơ hội đến với nhiều khách hàng hơn. “Mang sức khỏe đến với mọi người”.